Skip to main content

Svátosti

Svátost smíření

Svátost smíření mohou (a měli by) opakovaně přijímat všichni pokřtění. Ti, kdo ještě nikdy nebyli u svaté zpovědi, se na ni mohou náležitě připravit - nebojte se kontaktovat některého z našich kněží.

V našem studentském kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) se pravidelně zpovídá přede mší svatou. Přijít můžete před "běžnou" mší svatou (pondělí - sobota ve 12:15, neděle v 7:30, 10:30, 21:00) a během akademického roku také před večerní studentskou mší svatou, kterou slavíme v pondělí a ve středu v 19:00. Přibližně hodinu přede mší, tj. od 18:00, v pondělí nebo od 17:00 ve středu bývá ve zpovědnici pravidelně k dispozici náš studentský kaplan o. Ladislav Nosek SJ, případně i některý další kněz. S každým z nich si také můžete domluvit individuální termín. Nebojte se jim zavolat, napsat anebo je oslovit přímo v kostele!

 

Připrava na svátosti

Kurz přípravy na přijetí iniciačních svátostí katolické církve (křest, biřmování a eucharistie) probíhá ve dvou skupinkách, které jsou zpravidla, avšak ne výhradně, složeny z vysokoškolských studentů. Kurz začíná vždy na podzim po zahájení akademického roku. Jednu skupinku vede studentský kaplan. Druhou skupinku má na starosti sr. Františka Majerčíková ze Společnosti Dcer křesťanské lásky - vincentek.

Kurs sestává z pravidelných společných setkávání jedenkrát týdně na Studentském centru (SC), při kterých jsou probírány základy křesťanské víry (credo, Písmo sv., desatero, liturgie). Tato setkání doplňuje několik společných víkendovek, během nichž je více času se vzájemně lépe poznat, probrat ožehavější témata a společně sdílet svoji víru.

Délka přípravy se liší podle druhu svátosti. Příprava na křest trvá jeden a půl roku (od zahájení do dalších Velikonoc), příprava na první svaté přijímání a na biřmování jeden rok. Po skončení přípravy jsou svátosti udělovány buď společně při studentské mši anebo je možno obdržet potvrzení o absolvování přípravy a svátost(i) přijmout ve své domovské farnosti.

Zájemci o přípravu na svátosti se mohou přihlašovat vždy v září a říjnu po studentské mši v kostele u některého z kněží či kdykoliv během týdne na SC. S případnými dotazy se neváhejte ozvat na spravcesc@vkhbrno.cz

 

KŘEST

Pokud se chcete nechat pokřtít nebo uvažujete o tom, zda je křest nutný, neváhejte kdykoliv kontaktovat studentského kaplana či dalšího z našich kněží.
Nebojte se, nebudou si o vás myslet, že jste blázni, oni sami jsou totiž taky pokřtění :-).
Křest je základní a nejdůležitější svátost. Křest člověku dává Kristův život, zahlazuje hřích a obrací nového člověka k Bohu. Dospělí, kteří přijímají křest, jsou obvykle při jednom obřadu zároveň biřmováni a poprvé přijímají eucharistii. Křest se uděluje jen jednou na celý život; proto byl-li někdo pokřtěn v dětství a nyní chce začít žít životem z víry, připravuje se na svátosti eucharistie a biřmování. Existuje-li pochybnost o řádném udělení křtu, může být udělen tzv. křest pod podmínkou.

BIŘMOVÁNÍ

Svátost biřmování posiluje křest a upevňuje křestní milost. Ve Starém zákoně proroci ohlašovali, že očekávaný Mesiáš i celý mesiášský lid dostane Ducha Páně. Celý život a poslání Ježíše se odehrávají v naprostém společenství s Duchem svatým. Apoštolové dostávají Ducha svatého o Letnicích, a poté předávají nově pokřtěným dar téhož Ducha vkládáním rukou. Během staletí církev i nadále žila z Ducha a předávala ho svým dětem. Podstatným obřadem biřmování je pomazání posvátným křižmem (olej smíšený s balzámem, posvěcený biskupem) doprovázené vkládáním rukou vysluhovatele, který přitom pronáší svátostná slova: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“

EUCHARISTIE

Svátost eucharistie neboli svaté přijímání je oběť Těla a Krve Pána Ježíše. Byla Kristem ustanovena a svěřena církvi jako památka na jeho smrt a vzkříšení, aby během staletí až do Kristova návratu zpřítomňovala oběť Kříže. Eucharistie je pramenem a vyvrcholením celého církevního života. Je znamením jednoty, poutem lásky a velikonoční hostinou, při níž věřící přijímají Krista. Duše je při ní naplněna milostí a dostává záruku života věčného.