Vysokoškolské katolické hnutí (VKH) nabízí prostor pro duchovní rozvoj a prohloubení
osobního vztahu k Bohu.

Během celého akademického roku se studenti setkávají při bohoslužbách. Ty se konají v
pondělí a ve středu v 19 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie, „u jezuitů“. Obě jsou
doprovázeny studentskými scholami. Ochotní dobrovolníci jsou zváni k zapojení do
liturgie různými způsoby, ať už službou ministrování či zapojení ve scholách, ale také
čtením Božího slova či přinášením obětních darů.

Ve středu v 7:30 je ranní mše svatá. Po ní následuje společná snídaně na Studentském
centru (SC, Kozí 8). Večerní mše sv. je doprovázena tematickým kázáním, které je
zaměřeno k prohloubení prožívání života křesťana. V adventní době se určitě vyplatí
přivstat a přijít na rorátní mše sv., které bývají vždy ve středu v 6 hodin.

Před pondělní mší sv. se modlí růženec, v době postní bývá křížová cesta. V době
adventní bude možnost se ztišit a zaposlouchat se do adventního impulsu, který si
připraví různá brněnská řeholní společenství. Ve středu se v kostele před večerní mší
sv. nabízí možnost adorace před Nejsvětější svátostí. V pondělí i ve středu je možné
vykonat svátost smíření, zpovídat se začíná asi hodinu přede mší ve středu, půl hodiny v
pondělí či je možné se domluvit s duchovními individuálně. V případě potřeby svátosti
smíření či duchovního rozhovoru se nebojte obrátit na kněze a řeholnice při VKH.
Kontakt na ně naleznete v záložce “kontakty”.

Během celého akademického roku také probíhají přípravy na svátosti – křest, přijetí
eucharistie, biřmování. Přihlašování začíná obvykle začátkem podzimního semestru. V
průběhu doby adventní a postní Vám naši kněží a řeholní sestry také nabízí možnost
individuálního doprovázení v modlitbě. Na Studentském centru probíhají také různá
modlitební setkání (modlitba breviáře, lectio divina,…), pro bližší informace sledujte
“Ohlášky”.

Během roku nás čekají dvě víkendové duchovní obnovy: adventní a postní. Ty jsou
především prostorem k zamyšlení, ztišení, naslouchání Bohu a načerpání nového elánu
života s Pánem. První - adventní proběhne v prosinci. Společně se také vydáváme na
poutě a před Velikonocemi chystáme noční křížovou cestu.

Všichni jste velmi zváni na jakýkoliv duchovní program a případné dotazy Vám rádi
zodpovíme na duchovni@vkhbrno.cz. Pište také, pokud máte chuť zapojit se do
organizace duchovních akcí či chcete sdělit náměty.

Tomáš Laštovička & Štěpánka Grunová